:

shaptiboy - bozhe hrani internet

https://www.youtube.com/watch?v=dl92Tq_CvaY

shaptiboy - HMR

https://www.youtube.com/watch?v=C_VkFZebEOM

shaptiboy - hmr variant

https://www.youtube.com/watch?v=VkZ1YTQwVa0&t=8s

shaptiboy - devochki

https://www.youtube.com/watch?v=PCMJM5kFsVQ

shaptiboy - Natasha

https://www.youtube.com/watch?v=sgCRGxY6vg8&t=105s